• Vertrouwenspersoon

  Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. 
  Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is. 
  In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een vertrouwenspersoon. 

  In het kader van de verdere professionalisering van onze vereniging is door het bestuur van de VV Kagia besloten om te komen tot een blijvende invulling van de functie "Vertrouwenspersoon". 
  Het bestuur heeft na het stoppen van Marianne de Wit, Rene Nieuwenhuizen gevraagd als vertrouwenspersoon van onze vereniging per 01-10-2016. Hij heeft hierop positief gereageerd en daar zijn wij als club heel blij mee. Wij hebben er bewust voor gekozen een persoon hiervoor te benaderen welke zelf los staat van onze vereniging. Een nadere introductie van Rene is hieronder te lezen. 

  Rene Nieuwenhuizen is te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@kagia.nl 

  Na enkele gesprekken met voorzitter Richard Trompert heb ik per 1 oktober 2016 de functie van vertrouwenspersoon bij voetbalclub Kagia aanvaard.

  Ik woon sinds 1995 in Lisserbroek met mijn vrouw Monique en mijn beide zoons Mike en Tim. Ik ben werkzaam als wijkagent bij de eenheid Den Haag. In mijn dagelijks werk als wijkagent heb ik veel contact met veel verschillende mensen, variërend van de burgemeester tot de crimineel en van de zwerver tot de alleenstaande oudere man. Door deze contacten heb ik ook te maken met mensen die complexe problemen hebben
  Om voor mensen een ingang te hebben voor hun problemen heb ik veel contact met hulpverleners en hulpverlenende instanties. Dit kan zijn van de huisarts tot de maatschappelijk werker,  van schuldhulpverlener tot de welzijnswerker , van GGD tot verslavingszorg of van jeugdbescherming tot reclassering.
  Mijn ervaring vanuit mijn werk kan ik daarom uitstekend toepassen in de functie van vertrouwenspersoon. Ik hoop uiteraard dat dit niet nodig is.  Mocht ik toch een bericht ontvangen, dan zal ik mij voor de volle 100% inzetten om met haar of hem te zoeken naar een passende oplossing.

  Met sportieve groet
  Rene Nieuwenhuizen

   

  De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld.

  Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon de volgende taken: 
  de Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders, vrijwilligers aanspreekbaar voor problemen binnen de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag; 
  de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding; 
  de Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties (o.a. Sportbonden, NOC-NSF), onderzoekt indien nodig en registreert; 
  de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd; 
  de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij; 
  de Vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;

  Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: 
  seksuele intimidatie 
  agressie en geweld 
  pesten 
  discriminatie 
  interne criminaliteit

  De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: - seksuele intimidatie - bedreiging ?? discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

  De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de vereniging.


  Bestuur VV Kagia