Organisatie


ORGANISATIE VAN VV KAGIA

Bestuur en commissies

v.v. Kagia wordt volledig bestuurd door vrijwilligers. De door de leden gekozen hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de gehele vereniging. Naast het hoofdbestuur zijn een aantal commissies gevormd met eigen, specifieke taken en verantwoordelijkheden.

De Voetbal Technische Commissie van v.v. Kagia bestaat uit vijf leden. Éen lid VTC selectiezaken, twee leden VTC jeugd en één lid VTC overige senioren. De Voetbal Technisch Commissie heeft een voorzitter die tevens in het hoofdbestuur van de v.v. Kagia plaats neemt als bestuurslid voetbal technische zaken.

De jeugdafdeling binnen de Voetbal Technische Commissie bestaat uit twee leden VTC jeugdzaken en selectietrainers. De Voetbal Technische Commissie is verantwoordelijk voor het jeugdopleidingsplan. De leden VTC jeugdzaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdopleidingsplan. Onder de VTC leden jeugdzaken fungeren de selectietrainers. Iedere leeftijdscategorie heeft een “selectie”trainer en een jeugdcoördinator. De sectietrainer is verantwoordelijk voor het selectieteam en de jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor het sociale aspect. Tevens is de jeugdcoördinator verantwoordelijk voor het algemene reilen en zeilen binnen de leeftijdscategorie.  

De leden VTC jeugdzaken geven leiding aan de selectietrainers. De jeugdcoördinatoren vallen onder de jeugdcommissie en worden aangestuurd door de voorzitter van de jeugdcommissie. De selectietrainer(s) en de jeugdcoördinator(en) zijn het directe aanspreekpunt en sturen direct de leiders en trainers van de leeftijdscategorie aan.

Één keer in de zes weken komen de selectietrainers onder leiding van de voorzitter voetbal technische zaken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten staat het jeugdopleidingsplan centraal.

De Voetbal Technische Commissie komt één maal per kwartaal bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten staat het voetbalbeleidsplan van de v.v. Kagia centraal.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de gehele jeugdafdeling. Zij werkt nauw samen met de voetbaltechnische commissie jeugd, die inhoudt geeft aan de voetbalopleiding bij v.v. Kagia.

De jeugdcommissie draagt zorg voor het algemeen reilen en zeilen van de jeugd binnen v.v. Kagia gedurende het seizoen. Aan het begin van het seizoen stelt deze commissie het aantal teams per leeftijdsgroep vast en deelt de spelers in over de teams. Het jeugdopleidingsplan vormt hierbij het uitgangspunt. De jeugdcommissie komt plm. zes keer per jaar in vergadering bijeen.

Commissie Sportiviteit & Respect

Sinds enkele jaren is er binnen Kagia een commissie Sportiviteit & Respect (CSR). Deze commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen die benoemd zijn door het hoofdbestuur. Op dit moment bestaat de commissie uit de voorzitter en secretaris hoofdbestuur en daarbij de voorzitter en secretaris uit het jeugdbestuur. De CSR heeft als taak uitvoering te geven aan het tuchtreglement. Hierbij houdt de CSR rekening met de statuten en reglementen van de vereniging. Op verzoek is dit tuchtreglement op te vragen bij één van de secretarissen. De CSR is bevoegd tot het opleggen van sancties aan haar leden indien deze zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook. De CSR vergadert zoveel nodig is.

Vertrouwenspersoon

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is.

In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo'n iemand noemen ze een vertrouwenspersoon. In het kader van de verdere professionalisering van onze vereniging is door het bestuur van de vv Kagia besloten om te komen tot de invulling van de functie "Vertrouwenspersoon".

 

Vrijwilligers

Wekelijks zijn bij v.v. Kagia een groot aantal vrijwilligers in de weer om alles in goede banen te leiden. In de eerste plaats zijn dat de leiders en trainers van onze jeugdleden. Maar ook bestuursfuncties, bardiensten, ondersteuning bij het organiseren van activiteiten etc.: Alles valt of staat met vrijwilligers. v.v. Kagia is daarom altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. v.v. Kagia verwacht van haar (senior) leden en van de ouders van de jeugdspelers dat zij bereid zijn hun steentje bij te dragen aan het welzijn van de club en daarmee indirect aan het welzijn van hun eigen kind én van zichzelf: want vrijwilligerswerk is gewoon leuk en geeft voldoening. En natuurlijk worden vrijwilligers bij v.v. Kagia goed begeleid. Vele handen maken ligt werk.