Statuten en Hhreglementen


In de onlangs gehouden extra ledenvergadering van 12 december 2013  zijn de door het bestuur ter goedkeuring aangeboden Statuten en Reglementen door de ALV akkoord bevonden. Na ondertekening door de notaris zijn deze statuten officieel van kracht en rechtsgeldig en zullen deze documenten op de website worden vermeld. Overbodig te vermelden dat het bestuur alsmede de commissies nu geacht worden conform deze nieuwe statuten en reglementen te handelen. Ook voor de leden zijn deze bepalingen inmiddels van kracht.

Via onderstaande links zijn deze documenten op te vragen en te raadplegen.

Statuten vv Kagia 2013

Huishoudelijk Reglement vv Kagia 2013

Beleidsplan vv Kagia 2013

 

Hoofdbestuur vv Kagia