• Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Kagia, Seizoen 2018-2019

  11 okt 2019
 • Geachte leden, ereleden en belangstellenden,

  Namens het bestuur nodig ik u allen uit aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 november 2019, aanvang 20.00 uur, in ons clubgebouw.

  Agenda

  1. Opening
  2. Voorwoord, mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2018-2019 d.d. 16 november 2018
  4. Jaarverslag voorzitter
  5. Jaarverslag secretariaat
  6. Financieel jaarverslag en Vaststelling van de begroting 2019-2020
  7. Verslag kascommissie
  8. Jaarverslagen Sponsorcommissie, Barcommissie, VTC en Jeugdcommissie
  9. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaand)
  10. Verkiezing leden kascommissie (zie onderstaand)
  11. Rondvraag en sluiting
  12. Afsluiting met een drankje

  Ad 9) Volgens rooster van aftreden:

  Richard Trompert, Voorzitter. Helaas heeft Richard aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende periode. Het bestuur draagt de heer René Bakker voor als nieuwe voorzitter. René is geen onbekende binnen de vereniging, hij vervult diverse vrijwilligerstaken en heeft aangegeven vol enthousiasme de voorzittershamer van Richard over te willen nemen.

  Chantal Wullems, secretaris. Herkiesbaar

  Nathalie Ramas, jeugdvoorzitter. Nathalie heeft aangegeven haar taken als voorzitter van de jeugdcommissie niet te willen voortzetten en is niet herkiesbaar.
  Tussentijds heeft Dennis Kattenberg vanwege privé omstandigheden besloten zijn taken als bestuurslid Facilitaire zaken neer te leggen.

  Helaas heeft het bestuur deze vacatures nog niet kunnen invullen. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een geschikte kandidaten voor de functies van Jeugdzaken en Facilitaire zaken.

  Jelle Verdegaal (bestuurslid) en Melvin Gortzak (Algemene Zaken) hebben zich in het afgelopen seizoen al aangesloten bij het bestuur en het bestuur draagt hen voor als nieuw toe te treden bestuursleden.

  Op grond van artikel 9 van de statuten kunnen (tegen)kandidaten voor bovenstaande functies zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij het bestuur. Deze opgave dient vergezeld te gaan van een schriftelijke ondersteuning door tenminste drie leden van de vereniging.

  Ad 10) De kascommissie bestaat uit de heer René Bakker en de heer Ferry Kortekaas. De heer René Bakker is aftredend. Voor deze taak, het controleren van de financiële stukken, zijn we nog op zoek naar een kandidaat.

  De jaarstukken zijn vanaf 19 oktober digitaal verkrijgtbaar. U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door een verzoek te sturen naar hoofdbestuur@kagia.nl.

  Chantal Wullems,
  Secretaris v.v. Kagia