• Algemene ledenvergadering Voetbalvereniging Kagia, Seizoen 2017-2018

  6 nov 2018
 • Geachte leden, ereleden en belangstellenden,

  Namens het bestuur nodig ik u allen uit aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering

  op vrijdag 16 november 2018, aanvang 20.00 uur, in ons clubgebouw.

  Agenda

  1. Opening
  2. Voorwoord, mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2017-2018 d.d. 17 november 2017
  4. Jaarverslag voorzitter
  5. Jaarverslag secretariaat
  6. Financieel jaarverslag en Vaststelling van de begroting 2017-2018
  7. Verslag kascommissie
  8. Jaarverslagen Sponsorcommissie, Barcommissie, VTC  en Jeugdcommissie
  9. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaand)
  10. Verkiezing leden kascommissie (zie onderstaand)
  11. Rondvraag en sluiting
  12. Afsluiting met een drankje
 • Ad 9)

  Volgens rooster van aftreden: Armand van der Waal, Bestuurslid Sponsorzaken. Armand zal zich helaas niet herkiesbaar stellen voor een volgende periode.

  Dit houdt in, dat er binnen het bestuur naast een bestuurslid Algemene zaken nog een vacature ontstaan is. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar geschikte kandidaten.

  Op grond van artikel 9 van de statuten kunnen (tegen)kandidaten voor bovenstaande functies zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij het bestuur. Deze opgave dient vergezeld te gaan van een schriftelijke ondersteuning door tenminste drie leden van de vereniging.

  Ad 10)

  De kascommissie bestaat uit de heer Cor Hulsbos en de heer René Bakker. De heer Cor Hulsbos is aftredend. Voor deze taak, het controleren van de financiële stukken, zijn we nog op zoek naar een kandidaat.

  De Jaarstukken zijn vanaf heden digitaal verkrijgbaar. U kunt een digitaal exemplaar aanvragen door een verzoek te sturen naar: hoofdbestuur@kagia.nl 

  Chantal Wullems

  Secretaris v.v. Kagia